VAŠE OBJEDNÁVKY OD 14.6.2024 DO 24.6.2024 BUDEME VYŘIZOVAT VE 26. TÝDNU, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti a další podmínky týkající se nákupu zboží prostřednictvím internetového obchodu na www.pivovary.cz, který provozuje společnost Pivovary CZ Group a.s., Komenského 3622/33a, 750 02 Přerov I-Město, IČ:09720618, DIČ: CZ09720618, zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 11274, kontaktní emailová adresa: eshop@pivovarygroup.cz (dále jen „Prodávající“).

 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemný vztah mezi prodávajícím, který je provozovatelem internetového obchodu, a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.). Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 3. Internetový obchod na www.eshop.pivovary.cz (dále jen „internetový obchod“) je určen běžným spotřebitelům starším 18 let v České republice, případně fyzickým a/nebo právnickým osobám, které nejsou spotřebiteli a nakupují výrobky nebo zboží v obvyklém množství Všechny tyto osoby jsou dále uváděny jen jako „Kupující“.

 4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail apod.),která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílí na zpracování objednávky nebo jsou pověřeny za účelem rozesílání obchodních či marketingových informací, a to pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm a jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající je povinen vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě jeho písemné žádosti. Prodávající si vyhrazuje právo zasílat své obchodní či marketingové informace registrovaným kupujícím sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Pokud si kupující nepřeje, aby mu byly tyto informace zasílány, písemně sdělí tuto skutečnost prodávajícímu na kontaktním místě (adrese): Pivovary CZ Group a.s. - pivovar HOLBA, Pivovarská ul. 261, 788 33 Hanušovice, nebo může využít možnost odmítnutí souhlasu s takovým využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy.

 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.
 6. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží a/nebo služby.


II. Kupní smlouva

 1. Zboží lze objednat výhradně prostřednictvím formuláře umístěného na stránkách internetového obchodu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných náležitostí včetně kontaktních údajů ve formuláři. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Prodávající neodpovídá za omyly v objednávce ze strany Kupujícího a řídí se číslem daného zboží.

 2. Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Odesláním objednávky akceptuje kupující cenu zboží, zvolený způsob dopravy a platební podmínky. Prodávající si vyhrazuje právo požádat Kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Smlouva se uzavírá vždy v českém jazyce. Prodávající je vázán pouze objednacími čísly zboží,doprovodné texty nebudou brány na zřetel.

 3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na výše uvedené www stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím–spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit a odeslat objednávku“. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech:zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě, že zboží již není možno dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud není zboží dostupné v modifikaci či provedení (barevné modifikace, velikosti apod.) požadované Kupujícím. Prodávající Kupujícího o této skutečnosti informuje. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku dle objednávky, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové plnění je poskytováno na základě darovací smlouvy. Kupující - spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 4. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného a balného. S konečnou cenou za zboží je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Základní charakteristika zboží a jeho cena je vždy uvedená v nabídkové sekci internetového obchodu,přičemž uvedená cena je včetně DPH a nezahrnuje případné poštovné a balné, která budou Kupujícímu sdělena při dokončování objednávky.

 5. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které lze dodat. Prodávající se zavazuje dodat zboží v bezvadném stavu a v souladu s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující právním předpisům platným na území České republiky.

 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku toho Kupujícího,který opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

 8. Cenou se rozumí cena uvedená v aktuální nabídce internetového obchodu (vždy je uvedena cena zboží včetně DPH), přičemž dnem provedení aktualizace cen v nabídkové sekci internetového obchodu přestávají platit ceny zde dosud uvedené. Celková cena objednaného zboží se v případě dodání automaticky navyšuje o cenu poštovného.

 9. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen jejich aktualizací v nabídkové sekci internetového obchodu. Platné ceny jsou potvrzeny Kupujícímu vždy v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.

 10. V případech, kdy Prodávající nemůže zajistit plnění objednávky z důvodu, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se podstatně změnila cena od dodavatele zboží, bude Kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud se strany nedohodnou, má Prodávající nebo Kupující možnost zrušit objednávku nebo její část.

 11. Vyobrazení některých nabízených výrobků může být pouze ilustrativní.


III. Dodací podmínky

 1. Pokud je zboží skladem, bude doručeno kupujícímu do 14 dnů od přijetí objednávky Prodávajícím. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupujícímu bude tato skutečnost e-mailem oznámena nejpozději do tří pracovních dnů po odeslání objednávky.

 2. Kupující může v objednávce zvolit možnost vyzvednutí zboží přímo na adrese Značkové prodejny HOLBA, Školní 252, 788 33 Hanušovice. V takovém případě bude Prodávajícím e-mailem informován o dni, kdy je zboží připraveno k osobnímu odběru.

 3. Pokud Kupující zvolí možnost dodání prostřednictvím České pošty nebo PPL, bude zásilka odeslána jako obchodní balík s doručením dle dodacích podmínek České pošty. Doručovací adresa však musí být vždy na území České republiky. Poštovné a balné vždy hradí Kupující a je na něj upozorněn při dokončování objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a případné závady bez odkladu oznámit přepravci a zahájit reklamační řízení u přepravce a o tomto informovat Prodávajícího telefonicky nebo e-mailem. Kopii zápisu z řízení s dopravcem kupující zašle bez zbytečného odkladu prodávajícímu, jinak mu nárok na reklamaci z důvodu neúplnosti nebo poškození dodávky nevznikne. Pokud je přepravní obal poškozen, Kupující by měl zásilku od přepravce odmítnout převzít a tuto skutečnost sdělit Prodávajícímu. Podpisem dodacího dokladu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 4. Úhrada ceny zboží může probíhat hotově při zaslání zboží na dobírku, v případě osobního odběru adrese Značkové prodejny Pivovaru HOLBA pouze při platbě předem 


IV. Odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

   a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

   b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

   c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

   a. Projevit svoji vůli odstoupit od smlouvy, a to nejlépe formou e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu:obchodni@holba.cz, kde bude uvedeno: jméno kupujícího, adresa,číslo objednávky, číslo účtu, na který bude vrácená částka za zboží převedena. Není vyloučeno učinit projev vůle odstoupit od smlouvy i jiným vhodným způsobem, např. doporučeným dopisem. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14. den od převzetí zboží.

   b. Vrácené zboží nesmí být použito, žádným způsobem poškozeno či jinak znehodnoceno.

   c. Zboží musí být navráceno s originálním daňovým dokladem, který byl součástí dodávky.

   d. Zboží musí být zasláno na náklady kupujícího jako cenný balík na adresu prodávajícího. V případě zaslání zboží jiným způsobem prodávající neodpovídá za ztrátu či případné poškození zásilky.

   e. Prodávající má v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy nárok účtovat skutečně vynaložené náklady spojené s vyřízením objednávky (zejména náklady nad nejlevnější dopravu při doručení - poštovné, náklady na vyřízení objednávky, náklady na materiál).

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující - spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

 2. Tato lhůta čtrnácti dnů běží, jde-li o

 3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. V této lhůtě je povinen vrátit Prodávajícímu zpět nepoškozené a nepoužité zboží v původním obalu. O odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen informovat Prodávajícího emailem na adrese eshop@pivovarygroup.cz, popřípadě doporučeným dopisem na shora uvedenou adresu Prodávajícího.

 4. V případě, že ve stanovené době vrátí kupující zakoupené zboží při splnění podmínek dle těchto dodacích podmínek, prodávající zašle kupní cenu zpět kupujícímu do 14-ti dnů ode dne doručení zboží prodávajícímu. Podmínkou vrácení kupní ceny je doručení zboží prodávajícímu. Takto vrácenou kupní cenu je prodávající oprávněn snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Náklady poštovného resp. náklady na dopravu zboží zpět při odstoupení od kupní smlouvy nese plně kupující. Odstoupí-li tedy kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 5. Pokud se kupující rozhodne využít tohoto práva odstoupit od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:


V. Reklamace

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to,že věc byla vadná již při převzetí.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Při dodání nové věci vrátí Kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

 1. Kupující musí písemně u Prodávajícího uplatnit práva z odpovědnosti za vady dodaného zboží, doložit dokladem o nákupu a připojit své kontaktní údaje. Vady, které zboží má při dodání (ať už v množství nebo druhu dodaného zboží), je povinen oznámit bez zbytečného odkladu (nejpozději do 3 dnů) po dodání zboží. Pokud se ke zboží vztahuje záruční list s informací o autorizovaném servisu, uplatňuje Kupující reklamaci u osoby uvedené v záručním listě.

 2. Prodávající rozhodne o reklamaci do 3 dnů, vyřídí ji do 30 dnů v souladu s právními předpisy a vyrozumí Kupujícího - spotřebitele. Tato lhůta se nevztahuje na vyřízení reklamace ve vztahu ke kupujícímu-podnikateli, kdy o reklamace bude rozhodnuto nejpozději do 40 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud byla reklamace oprávněná, Prodávající zašle zboží Kupujícímu na své náklady, v opačném případě bude zboží vráceno Kupujícímu na jeho náklady, případná cena za zajištění opravy bude s Kupujícím předem projednána

 3. Reklamaci nelze úspěšně uplatnit, pokud došlo k neodborné instalaci nebo k takovému použití, které je v rozporu s návodem použití, resp. s obvyklým způsobem užití daného druhu zboží, pokud došlo k porušení ochranných pečetí apod.

 4. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 5. Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

  • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 6. Podstatné porušení smlouvy

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

  • na odstranění vady opravou věci,

  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

  • odstoupit od smlouvy.

 7. Nepodstatné porušení smlouvy


VI. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že je starší 18 let a že uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů (jméno, příjmení, e-mail, adresa, telefon)společnosti Pivovary CZ Group a.s., Komenského 3622/33a, 750 02 Přerov I-Město, IČ: 09720618, DIČ: CZ09720618, jakožto správci, a to pro obchodní a marketingové účely a nabízení obchodu a služeb,včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Souhlas uděluje na dobu do odvolání souhlasu. Osobní údaje budou zpracovány správcem určeným zpracovatelem, např. provozovatelem internetového obchodu, jinak nebudou dále předávány třetím osobám (výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží). Kupující bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné, jeho trvání je však podmínkou uzavření a plnění kupní smlouvy na zboží v rámci internetového obchodu. Bere na vědomí, že má právo přístupu k informacím o zpracovávaných osobních údajích a v případě, že došlo k porušení jeho práv, může žádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti, má právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.


VII. Závěrečná ustanovení

 1. Jednotlivé objednávky jsou po své realizaci Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2024. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

 3. Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.

 4. Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz